INFORMACE z NAVIGY

PROTOKOL ZE ZASEDÁNÍ SEKCE M na Mistrovství světa skupiny M ze dne 23. srpna 2001 v Staré Zagoře 

 

Zasedání bylo zahájeno presidentem bulharského Svazu lodních modelářů panem Evgeni Genovem. Učastnili se oprávnění zástupci 8 zemí: Anglie, Bulharska, Číny, Itálie, Polska ,Ruska, Maďarska a České Republiky.

 

Pan Vratislav Švorčík – vicepresident Navigy předložil program jednání:

1.      Zpráva vedoucího sekce pana Schmidta za poslední dva roky.

2.      Volba nového vedoucího sekce.

3.      Diskuze o činnosti sekce a návrzích na změny pravidel

 

V bodu jedna přednesl pan Schmidt zprávu o činnosti sekce a technické komise a naznačil perspektivy do budoucna.

 

V bodu dva požádal pan Švorčík o návrhy. Jako nový předseda sekce byl navržen pan Schmidt. Pro tajnou volbu byla ustavena volební komise ve složení pánové Kazmiercak (D), Robinson (GB) a Kneys (CZ). Po uskutečnění tajné volby oznámila volební komise výsledky:

Pan Schmidt -  7 pro, 1 se zdržel hlasování. Předsedající prohlásil volbu za platnou a předal slovo novému vedoucímu sekce. Pan Schmidt poděkoval za důvěru a prohlásil že věnuje maximální úsilí budoucnosti sekce Motory.

 

V bodu tři bylo diskutováno následující:

 

Pan Švorčík oznámil, že obdržel fax od německého svazu ve kterém bylo požadováno předložit zasedání následující názory:

1.      prodloužit časy pro MONO a HYDRO o 2 minuty

2.      Trať FSR-E zvětšit, nebo prodloužit čas

3.      Finále nezařazovat

4.      Doba jízdy pro ECO-st i ECO –exp 8minut

5.      O ostaních změnách může rozhodnout technická komise

 

1.Pan Šafář (CZ) doporučil prodloužení časů  ve třídách MONO a HYDRO o 1 minutu. Návrh byl přijat 5 hlasy(CZ,H,CHN, PL,I), proti 3 hlasy (RU,GB,BG)

2.Pan Šafář (CZ) navrhl, aby soutěžící mohl soutěžit v obou třídách ECO. Návrh byl přijat 8 hlasy.

3.Pan Petkov(BG) navrhl, aby v ECO třídách nemohlo soutěžit více jak 6 závodníků v jedné skupině. Návrh byl zamítnut, platí stávající pravidla.

4.Pan Nick Rees (GB) navrhl, aby se třída ECO –st. jezdila se 6články, 6minut. Návrh byl zamítnut. Proti 6 (CZ,PL,H,RU,BG,CHN) pro 2 (GB,I)

5.Pan Čuchalenko (RU) navrhl změnit způsob závodu, a to ve třídách

MONO,HYDRO,ECO a FSR-E zařadit finále. Návrh byl přijat 5 hlasy (H,RU,BG,PL,CHN), proti 3 (CZ,GB,I). Přesné provedení stanoví technická komise.

6:Pan Nick Rees (GB) navrhl používání pouze článků v originálním obalu výrobce. Návrh byl zamítnut.  

 

Předsedající pan Švorčík zakončil zasedání a poděkoval všem zúčastněným s popřál hodně štěstí v probíhajících soutěžích.

 

Zapisovatel:             N.Jankov

 

Předsedající:            V. Švorčík