Hodnocení sportovní sezóny   skupiny M za rok 2009

Seriálové soutěže mistrovství ČR skupiny M byly v roce 2009 pořádány a organizovány podle pravidel NAVIGA 2007 s dodatkem platným od 1.1.2009 a úpravou konání soutěžních jízd podle národních pravidel - vesměs jako dvoudenní soutěže.

Všech pět soutěží bylo konáno v souladu s termínovým kalendářem: první soutěž v Náchodě, druhá a pátá v Praze, třetí v Plzni a čtvrtá v Borovanech.  Lze konstatovat, že všechny tyto seriálové soutěže byly pořadateli organizačně i materiálově dobře zajištěny.

Soutěže proběhly v souladu se Sportovním řádem a bez protestů, výsledkové listiny byly zveřejňovány bezprostředně po skončení soutěže na internetových stránkách KloM ČR,
http://www.rcmodell.cz/ a
http://www.hydrosfera.cz/ včetně případné fotodokumentace, pořizované Vráťou Švorčíkem.

Ve všech vypsaných třídách se seriálových soutěží v roce 2009 zúčastnilo celkem 90 závodníků s 211 modely, (v roce 2008 to bylo 67 závodníků se 154 modely). Výrazný nárůst ze 47 na 84 byl u obou tříd Mini ECO (původní národní třída E 400), což bylo mimo jiné ovlivněno i nižšími nároky na pořízení a provoz modelu. K  poklesu z 66 na 55 došlo naopak u tříd ECO a to zejména úbytkem závodníků ve třídě ECO Standard z 24 na 15 (z toho 3 zahraniční účastníci).
U tříd Mono I, Hydro I a II byl počet soutěžících srovnatelný s rokem 2008, ve tříd Mono II se zúčastnili pouze 3 němečtí závodníci jednoho závodu v Ejpovicích (z českých modelářů nikdo v současné době tuto třídu nejezdí) a u FSRE, kde se konaly pouze dva závody došlo též k absolutnímu poklesu.

Polští závodníci se seriálových soutěží v Náchodě zúčastňují pravidelně.  Soutěže v  Ejpovicích se zúčastnili závodníci z Německa, Bulharska a Ruska a obou soutěží v Praze a v Borovanech
a veřejné soutěže v Ejpovicích se zúčastnili závodníci ze Slovenska. Účast zahraničních závodníků i v letošním roce nesporně přispěla ke zvýšení sportovní úrovně celého seriálu.

V juniorských třídách byla pravidelně obsazována třída Mini ECO Standard, samostatný závod třídy Mini ECO Expert se konal pouze na dvou soutěžích. V ostatních třídách se nepravidelně zúčastňovali 1 až 3  junioři, takže absolvovali své jízdy společně se seniory.

Z českých juniorů to byli: Jan Procházka (Mini ECO Expert, ECO Standard), Pavel Chlup (Mini ECO Expert, ECO Standard, ECO Expert). Michal Foltýn (Mini ECO Expert, ECO Standard, ECO Expert), Lukáš Rokos (Mini ECO Expert), Trojan Jaroslav (ECO Expert, Mono 1), Miroslav Sadílek (ECO Expert), Martin Hanzlík (Mono 1), Martin Bartoš (Mono 1), Lukáš Svoboda (Mono 1).

Soutěže v Náchodě se zúčastnilo šest juniorů z Polska, soutěže v Ejpovicích jeden junior
z Ruska. Celkem se soutěží seriálu 2009 zúčastnilo 24 juniorů, z toho 17 členů SMČR a 7 zahraničních závodníků. V roce 2008 se seriálu zúčastnilo 22 juniorů, z toho 17 členů SMČR a 5 zahraničních závodníků.

Konečné výsledky seriálu Mi ČR a hodnocení skupiny M za rok 2009 byly zveřejněny na internetových stránkách KLoM ČR, http://www.rcmodell.cz/, http://www.hydrosfera.cz/ a byly zaslány sekretáři KLoM panu Lejskovi ke zveřejnění ve Zpravodaji.

Na generálním zasedání Navigy dne 24.10. byl zveřejněn pořadatel MS 2010 skupiny M, soutěž se uskuteční ve dnech 17. – 25.9.2010 v SRN Murrhardt (Stuttgart), Organizace seriálu
a termínový kalendář soutěží skupiny M byly následně upraveny tak, aby byla zajištěna příprava reprezentačního týmu v souladu s propozicemi MS. Případné vedoucím sekce M Navigy avizované úpravy pravidel Naviga pro rok 2010 (pohonné zdroje atd.) budou zveřejněny v dostatečném předstihu před zahájením sezóny.

Ke schválení předkládám širší reprezentační tým skupiny M, který byla sestavena s ohledem na konečné výsledky seriálu MiČR 2009. Nominace zahrnuje celkem 10 juniorů a 17 seniorů. Konečná nominace bude sestavena v průběhu I. čtvrtletí  tak aby byly přihlášky zaslány pořadateli v termínu do 30.4.2010. Lze předpokládat, že pro MS 2010 bude nominováno
5-6 juniorů a 12 až 14 seniorů.

Vyhodnocení seriálu bylo provedeno v sobotu 19.9. v Ejpovicích. Zúčastnilo se 28 účastníků seriálových soutěží (z toho 26 z České republiky a 2 ze Slovenska). Omluveni byli modeláři, kteří se zúčastnili akcí skupiny NS, Moravského poháru nebo byli na dovolené. Za nepřítomné modeláře převzali ocenění zástupci klubů.

Vedoucí skupiny M předal úspěšným závodníkům, kteří se umístili na prvních třech místech v celkovém hodnocení diplomy a medaile, nejúspěšnějším  soutěžícím -  členům SMČR ve třídách, které splňovaly podmínky pro udělení titulu Mistr ČR předal poháry. V juniorských třídách Mini ECO Standard, Mini ECO Expert, ECO Standard a ECO Expert obdrželi poháry první tři soutěžící junioři, členové SMČR.

V diskusi k termínovému kalendáři roku 2010 byly od některých modelářů připomínky k obvyklému termínu konání čtvrté soutěže koncem srpna v Borovanech (v tomto termínu bývá větší množství listí na hladině). Možnosti přesunů předběžně dohodnutých termínů konání soutěží (vycházely z původní dohody s vedoucími klubů Náchod, Praha 4, Maják Borovany
a Plzeň) byly následně znovu konzultovány se zástupci pořadatelů. Konečný kompromisní návrh termínů předkládá vedoucí skupiny M k odsouhlasení předsednictvu KLoM ČR:

Soutěž

Pořadatel

Termín

Místo

1. soutěž

KLoM  Náchod

1.5.-3.5.2010

Rybník Podborný, Náchod

2. soutěž

KLoM Praha 4

15.5.-16.5.2010

Nádrž Košík, Praha

3. soutěž

KLoM Maják Borovany

12.6.-13.6.2010

Rybník Pražan, Borovany

4. soutěž

KLoM Plzeň Doubravka

26.6.-27.6.2010

 19.6.-20.6.2010*

ATC U jezera, Ejpovice

5. soutěž

KLoM Praha 4

28.8-29.8.2010

Nádrž Košík, Praha

Veřejná soutěž,

Vyhodnocení seriálu

KLoM Plzeň Doubravka

11.9.-12.9.2010

4.-5.9.2010*

ATC U jezera, Ejpovice

Soustředění talentované mládeže

25.-27.6.2010

 18.6.-20.6.2010*

ATC U jezera, Ejpovice

Pozn.:  Termíny soutěží označené * u ATC U jezera, Ejpovice jsou náhradními termíny,  bude upřesněno v únoru – po dořešení případného termínového konfliktu s golfovými turnaji, které jsou konány na druhém břehu jezera.

V průběhu další diskuse, která následovala po předání cen a projednání termínů soutěží v roce 2010 byla projednávána  organizace soutěží.

V seriálu mistrovství ČR pro rok 2010 budou zrušeny národní třídy ECO Standard (vzhledem k výraznému poklesu soutěžících) a třída ECO LIPO. Nově budou zařazeny třídy Mini ECO Team (složení týmů bude platit pro celý seriál) a třída ECO 10, ve které budou moci startovat modely vyhovující stavebním předpisům třídy ECO Expert, ale s délkou jízdy 10 minut. Vzhledem k délce pracovního času se sníží rychlost modelů, takže tato třída bude vhodným mezičlánkem mezi třídami Mini ECO a ECO Expert.

Pro sezónu 2010 budou tedy do sportovního řádu a do seriálu skupiny M zařazeny následující třídy:

- Mini ECO Standard, soutěžní pravidla Naviga.

- Mini ECO Expert, soutěžní pravidla Naviga.

- ECO Expert, soutěžní pravidla Naviga.

- Mono I, soutěžní pravidla Naviga.

- Mono II, soutěžní pravidla Naviga.

- Hydro I, soutěžní pravidla Naviga.

- Hydro II, soutěžní pravidla Naviga.

- FSRE, soutěžní pravidla Naviga.

- Mini ECO team,  národní soutěžní pravidla, třída není na MS vypsána (Složení týmů na
1. soutěži bude platné pro celý seriál MiČR.).

- ECO 10, národní třída, stavební předpisy třídy ECO Expert, doba jízdy 10 min.

- Soutěže modelů F1E a F3 budou vypisovány na soutěžích podle rozhodnutí pořadatelů.

V další diskusi k pravidlům  navrhovali Jaroslav Rezek a Stanislav Mašek změnu organizace seriálových soutěží modelů tříd M a národních pravidel podle modelu aplikovaného na soutěže modelů aut. Podle tohoto návrhu by bylo prováděno nasazení závodníků do skupin pro první rozjížďky podle posledního žebříčku (konečného pořadí MiČR pro 1. závod, respektive průběžného pořadí pro další závody). Pro další rozjížďky by byly skupiny sestavovány podle průběžného pořadí závodu s tím, že pro konečný výsledek budou počítány dvě jízdy ze čtyř.  Tento navrhovaný model by zásadním způsobem změnil dosavadní úpravu národních pravidel, která byla přijata následně po zavedení finálových jízd v pravidlech Naviga a platnou od roku 2004.

Počítačem sestavené skupiny určují postavení závodníků na startovním stupni v prvních dvou jízdách. V těchto jízdách jsou zařazeni závodníci s různou technickou úrovní a lze předpokládat větší možnost ovlivnění dosažených výsledků některých závodníků nezaviněnými kolizemi. Proto je pro další dvě jízdy stanoveno pořadí podle lepšího dosaženého času z prvních dvou kvalifikačních  jízd a tento lepší kvalifikační čas je současně započítán do výběru dvou nejlepších časů ze třech jízd. Třetí a čtvrté jízdy jedou výkonnostně srovnatelní závodníci za stejných povětrnostních podmínek.  Výběr dvou jízd ze tří eliminuje dopady případné kolize ve  třetí nebo čtvrté  jízdě.

Losování skupin umožní start závodníků různé výkonnosti v rozjížďce a má přínos v tom, že lepší závodníci se musí vyrovnat s tím, že v průběhu rozjížďky musí vícekrát předjíždět pomalejší závodníky, což na jedné straně sice přináší zvýšené riziko konfliktů, ale na druhé straně ale nutí závodníky zlepšit techniku jízdy pro bezpečné míjení modelů. Výkonnostně slabší závodníci v přímé konfrontaci s lepšími získávají zkušenosti, o čemž svědčí např. výkonnostní růst juniorů při startu ve společných třídách. Ve 3. a 4. jízdě, kdy jsou ve skupině srovnatelně výkonnostní závodníci je předjetí jiného závodníka ve skupině podmíněno lepší technikou jízdy.

Z hlediska vedoucího skupiny M musím konstatovat, že současný systém hodnocení výsledku soutěží tříd eliminuje jak případné výpadky nezaviněnými kolizemi vždy v jedné ze dvou jízd (1. a 2., případně 3. a 4.) tak případné povětrnostní vlivy v jednotlivých rozjížďkách a soutěžních dnech a současně přispívá ke zvýšení technické úrovně všech závodníků.

Z celkového hlediska podstatně je vhodnější a spravedlivější než diskutovaný program automobilových soutěží neboť zohledňuje specifika soutěží lodních modelů.

Proto bude stávající způsob hodnocení soutěží seriálu MiČR pro rok 2010 zachován.

Po skončení oficiální části následovala volná zábava, výměna zkušeností  a informací mezi účastníky závěrečného hodnocení.

 

V Plzni dne 21.10.2009

Předkládá Ing. Ivan Kneys, vedoucí skupiny M

Přílohy:

Příloha č. 1:             Návrh pravidel pro národní třídu ECO 10

Příloha č. 2:            Návrh širší reprezentace skupiny M pro rok 2010

Příloha č. 3:             Termínový kalendář soutěží skupiny M pro rok 2010