INFORMACE z NAVIGA

Zápis ze zasedání presidia Naviga 30.10. 2004

Přítomni:
pan Hofbauer
pan Litwin
pan Dahm
pan Türk
pan Schaft
pan Schmidt
pan Tomasek
pan Matysik
Pan Svorcik a pan Peter Schmidt se omluvili. Zasedání se zúčastnil jako host pan Langl. Žádný z členů představenstva proti tomu neměl námitky.

 

Pan Hofbauer pozdravil zúčastněné a zahájil zasedání v 9:00 hodin. Účastníci povstali a uctili památku zemřelých členů společnosti Naviga.
Na návrh prezidenta a pokladníka byl pozměněn program jednání. Byly sloučeny body „Pokladna“ a „Zpráva prezidenta“.

 

Pan Hofbauer informuje, že vedoucí sekce A/B chtěl stanovit svého zástupce, který se měl také dnes zúčastnit zasedání. Účastníci se shodli na tom, že zástupce vedoucího sekce je volen na zasedání sekce při MS, jak bylo rozhodnuto valnou hromadou v roce 2003, a nemůže být určen vedoucím sekce. Ve Francii se má konat MS A/B, nedošlo pouze k jeho představení zemským zastřešujícím svazem.

 

Hlavním tématem přednášky pana Hofbauera a pana Dahma je finanční situace společnosti Naviga. Už na valné hromadě 2003 a ve zprávě o stavu hotovosti 2002/2003 varoval pan Dahm před nadcházejícími finančními problémy.

Především některé sekce vydávají více peněz, než je jejich příjem. K tomu se přidává problém, že pořadatelé platí peníze sekcím po soutěžích se zpožděním nebo neplatí vůbec.

 

O problémech se diskutovalo na základě stavu hotovosti v jednotlivých sekcích:

 

Sekce A/B:

Aniž by se konala vůbec nějaká soutěž, vznikl díky nákladům např. na medaile deficit 200,- Euro. 5 zemských svazů snad zaplatí poplatky sekci: Rusko, Arménie, Francie, Bulharsko a Anglie. Německo do sekce nevstoupí. Pro MS ve Francii budou činit předpokládané náklady na medaile, dárky Navigy, příspěvky pro pořadatele a náhrady cestovních nákladů ca. 1.500,00 €. Medaile a dárky pro MS ve Francii poskytne Naviga, finanční příspěvky a cestovní náklady nebude společnost Naviga hradit.

Vedoucí sekce podal návrh, aby byl pro sekci A/B snížen počet účastníků, který je nutný pro pořádání MS nebo ME. Ostatní vedoucí sekcí proti tomu vznesli námitky. Pokud bude snížen minimální počet účastníků pro jednu sekci, musí být snížen minimální počet účastníků pro všechny sekce. Návrh byl jednohlasně zamítnut.

 

V létě jel pan Schmidt do Francie. Protože není jasné, zda se jednalo o ME nebo mezinárodní soutěž, nebudou mu proplaceny cestovní výdaje. Jednohlasně schváleno.


Sekce Plachtění:

Stav hotovosti v sekci v současné době vykazuje minus 1.542,46 €. Pro MS v Polsku nemůže být proto vyplacen žádný příspěvek. Zástupcem Navigy je pan Litwin. Jeho cesta je krátká, může přenocovat doma. Zde nemusí nést společnost Naviga žádné náklady. Vedoucí sekce přicestuje do Polska na vlastní náklady. Tato částka bude zaúčtována jako dar.

Příspěvek na MS bude vyplacen z hlavní pokladny. Částka však bude pozdržena, dokud polský zastřešující svaz nezaplatí všechny poplatky. Otevřená je částka z MS M ve výši 726,€. Vedoucí sekce a zástupce společnosti Naviga jsou povinni odvést peníze sekce ihned po registraci.

 

Sekce C:

Stav hotovosti sekce vykazuje minus 300,- € Největší výdajovou položkou jsou vždy medaile a cestovní náklady vedoucího sekce (poslední vyúčtování pana Fragniere činilo 630,- €). Díky změně pravidel klesly počty účastníků. Čím více soutěží je pořádáno a čím dále musí každý účastník cestovat, tím méně účastníků na soutěže přijíždí. Pro školení rozhodčích nebude společnost Naviga vyplácet žádné příspěvky. Také vedoucí sekce nedostane proplacené cestovné.

Nový vedoucí sekce se dožaduje vysílaček, které byly zakoupeny bývalým vedoucím sekce.

 

Sekce FSRV

Stav pokladny je ca. 3.500,- € plus. Nejsou plánovány žádné výdaje. Vedoucí sekce zachází s penězi sekce velmi hospodárně.

 

Sekce M

Stav hotovosti ca. 1.900,- € plus. Nejsou plánovány žádné výdaje.

 

Sekce NS

Pokladna vykazuje kladný zůstatek 200,- €.

Pan Hofbauer se dotazuje na anglický překlad pravidel. Dodaný překlad byl podle pana Hofbauera nepoužitelný. To stejné platí pravděpodobně také pro pravidla v němčině. I zde jsou prý stále ještě obsaženy chyby. Podle vedoucího sekce jsou však pravidla takto platná. Podle pana Langla jsou zde však odchylky, např. u třídy F4B není obsaženo žádné hodnocení konstrukce. Pan Langl projednává s panem Gransowem ,z TK v Německu, chyby a po dohodě dochází ke změně pravidel. Náklady pro společnost Naviga: papír a toner, práci provede pan Hofbauer.

 

Všeobecné náklady:

Internet: Zde vznikají ročně náklady ve výši 1.000,- až 1.500,- € Tady budou hledat členové představenstva lacinější řešení.

Překlady: Protokoly se z němčiny překládají do 3 dalších jazyků. I zde je nutné hledat levnější řešení.

 

Náklady na valnou hromadu: Valná hromada stojí společnost Naviga ca. 2.500,- € (pronájem za sál 400,00 €). Velká část těchto nákladů plyne na stravování účastníků během shromáždění a na banket. Bylo rozhodnuto, že každý účastník valné hromady zaplatí za stravování včetně banketu poplatek 20,- €. To platí i pro členy představenstva.

 

Platby členských poplatků: Díky bankovním poplatkům, které by měly vlastně platit členské země, přichází Naviga ročně o částku přibližně 500,- €. To se musí v budoucnu změnit. Členské země budou ještě jednou vyzvány, aby hradily poplatky za převod peněz.

 

Obecné: Cestovní náklady silně vzrostly v důsledku vysoké ceny pohonných hmot. Účastníci zasedání předsednictva jsou proto požádáni, aby jezdili společně a snížili tak náklady.

 

Několikrát byla opravována kopírka, byl již několikrát vyměněn buben i vývojka. I když byly tyto díly levně koupeny v Německu, bude nutné koncem roku 2005 pořídit novou kopírku.

 

Je pokažený gravírovací stroj. Je otázkou, zda je možná jeho oprava. Pan Dahm a pan Schmidt se pokusí najít jiné řešení s použitím frézky.

 

Shrnutí: Pokud náklady díky euru dále stoupnou, musí společnost Naviga zvýšit členské příspěvky na 250,- € a sekční příspěvky na 80,- € ročně.

Dále již nemůže být trpěno, že svazy zaplatí za sekci pouze tehdy, pokud se v ní koná MS. Takovéto svazy by v budoucnu neměly být oprávněny ke startu.

 

Ještě jednou je nutné zamyslet se nad tím, zda by interval konání MS nezvýšil z 2 let na 3 nebo 4 roky. Tím by se vyšlo vstříc také účastníkům, protože i ti jsou zatíženi vysokými náklady.

 

Zpráva generálního tajemníka:

 

Sekce AB podala návrh, aby společnost Naviga registrovala stavbu modelů a modelářský sport u olympijského výboru. Pan Türk napíše Olympijskému výboru.

 

Česká republika podává návrh uspořádat světovou soutěž v sekci C v roce 2008 v Jablonci. Oznámení bude v nejbližší době předáno vedoucímu sekce.

 

Pan Türk obdržel dopis od francouzského svazu. Svaz vytýká, že zasedání představenstva se koná pouze jednou ročně. Z výše uvedených finančních důvodů však není možné pořádat více zasedání. Pan Türk to svazu oznámí.

 

Sekce FSR

Pan Hofbauer chválí vedoucího sekce Petra Schafta za dobrou organizaci MS ve Slovinsku.

Na velkém jezeře byly částečně problémy s vlnami, kromě toho došlo k problémům při počítání kol. V nejbližších letech se bude počítání provádět pouze s transpondery.

 

Průběh úvodní a závěrečné slavnosti musí být přesněji stanoven.

 

Sekce M

V Polsku byl zvolen vedoucím sekce pan Dahm. MS v Polsku proběhlo velmi úspěšně. Bylo dobré, že se jezdilo pouze na jednom místě. Poslední den soutěže došlo k urážení anglických účastníků. Pan Türk bude tuto záležitost vyšetřovat. Vedoucí německého mužstva můžeme vděčit za to, že nedošlo k problémům.

 

V roce 2006 pořádá Nauticus MS v Thale. Hlavním rozhodčím bude Peter Schaft, jako zástupce Navigy je navržen pan Hofbauer. V roce 2005 pořádá německý zastřešující svaz v Moers (květen) a v Salzwedel volné ME pro třídy V. Zde by měli být oprávnění ke startu všichni členové zastřešujícího svazu. Není omezen počet účastníků.

V sekci M je nutné podporovat práci s mládeží. Při MS je stále méně mladých závodníků.

Budou zavedeny 2 nebo 3 třídy začínajících (S7, S14, příp. HS 14).

Požadavek z Anglie: Všichni vedoucí družstev by měli být ubytováni v hotelu poblíž závodiště. Shromáždění se shodlo, že žádný pořadatel se k tomu nedá přimět. 1 se zdržel, ostatní proti.

 

Sekce C

Představuje se nový vedoucí sekce pan Matysik. Byl zvolen ve Francii. Světová soutěž byla až na menší problémy při hodnocení modelů úspěšná. Pan Fragniere předal na místě část svých podkladů, zbytek bude následovat. Chorvatsko se dotazovalo, jaké modality je nutné respektovat pro pořádání světové soutěže. Vedoucí sekce na dotaz odpoví. V roce 2005 bude uspořádáno ME v Constanze, předpokládaný termín 04.06.-12.06.2005. Podíl západních zemí bude ale pravděpodobně nízký. Se sekcí NS bude provedeno školení rozhodčích poblíž Prahy v termínu 01.04.-03.04.2005. Vedoucí sekce přepracuje internetovou stránku sekce C. Při velkých soutěžích vždy dochází k problémům s předáváním modelů před koncem soutěže. Na příští valné hromadě musí být řečeno, že předávání před ukončením soutěže není možné.

Modely, jako např. ve Francii jsou nahlášeny a zaplaceny, účastníci však nepřijdou. Příspěvek sekci za ně také nebyl odveden. Kontrolu provede vedoucí sekce.

 

Sekce NS

Budou překontrolována pravidla a opraveny chyby. Školení na začátku roku 2004 se nekonalo, protože se přihlásilo málo účastníků. Anglická verze pravidel bude zveřejněna koncem roku 2004.

 

MS v Polsku v roce 2005 se nebude konat. Vedoucí sekce hledá jiného pořadatele, pravděpodobně Českou republiku. Do konce listopadu se problém vyřeší.

 

Sekce plachtění

Byla zaslána E-pravidla. Místo pořádání následujícího MS je v Polsku (Gdynja).Večer před MS se bude konat školení rozhodčích.

 

Pan Hofbauer otevírá problém levné třídy, jako např. Basic nebo Micromagic. Vedoucí sekce ale není ochoten o takovéto třídě uvažovat, ačkoli by byl možný podle jiných členů představenstva růst počtu účastníků. Proti výrazu „Spielzeugboote“ (čluny -hračky) se brání především německý svaz, protože zde je např. třída Micro Magic díky snahám pana Dreyera velmi rozšířená. Rozšíření i do Nizozemska je mohutné. Sekce Plachtění by měla naléhavě uvažovat o třídách pro začínající. Ostatní sekce tak činí.

 

Různé:

 

Termín pro valnou hromadu a zasedání představenstva: 04.11. a 05.11.2005

 

Pan Hofbauer si stěžuje, že mu nebyly předány výsledkové listiny.

Každý člen představenstva musí do konce roku předložit oblast činnosti.

Pan Litwin dostává jako nový úkol vedení seznamu rekordů v sekci M a A/B, stejně jako vystavování protokolů o rekordech.

 

Konec zasedání: 18 hodin