INFORMACE z NAVIGA

PROTOKOL ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 
ze dne 7. listopadu 2003

Přítomni:
Franz Hofbauer, prezident společnosti
Vratislav Svorčík, viceprezident
Jerzy Litwin, viceprezident
Helmut Türk, generální tajemník

Michael Dahm, pokladník
Peter Schmidt, sekční šéf M
Martin Tomášek, sekční šéf NS
Karl Schmidt, sekční šéf S
Roger Fragničre, sekční šéf C
Peter Schaft, sekční šéf FSR-V

Pan Hofbauer vítá účastníky v 09:00 hodin.

 

Poukazuje na zítřejší zasedání valné hromady a na společenský večer. Zítra přes den se o účastníky bude starat paní Hofbauer. Paní Hofbauer patří dík prezidia.

 

Francie, Polsko a Norsko dnes podají zprávu o mistrovství světa.

 

Pan Matysik, předseda Nauticusu, podá zprávu o ME C v Danzingu. Vedoucí sekce se z pracovních důvodů nemohl ME zúčastnit. Měl jmenovat zástupce jako hlavního rozhodčího. Tím měl být pan van Geldern z Nizození. Pan van Geldern přicestoval. Pan Litwin však mezitím kontaktoval pana Türka, že ještě nemá hlavního rozhodčího. Pan Türk se poradil s panem Hofbaerem, že by si pan Litwin měl hledat hlavního rozhodčího. Pan Litwin se zeptal pana Matysika. Ten přicestoval. Pan Matysik s sebou přivezl také německou vlajku Navigy . Pan Matysik byl nasazen jako hlavní rozhodčí.

 

Odpověď pana Fragniera: Dostal odmítnutí na poslední chvíli. Dostal také e-maily od organizátora. Nemohl ale všechmy e-maily řádně přečíst, protože prý server dobře nefungoval. Také nevěděl, že pan Türk a pan Hofbauer byli dotazováni. Jde nyní o to, kdo zaplatí náklady pana Matysika. Jízdné má být zaplaceno, ubytování ne.

Pro pana Litwina to byla těžká situace.. Taky obdržel jenom e-mail od pana Türka, že si má hledat hlavního rozhodčího.

Pan Matysik se dohodne o nákladech s vedoucím sekce, protože náklady musí být zaplaceny z pokladny sekce.

Pan Fragniere děkuje organizátorovi a hlavnímu rozhodčímu za jejich práci.

 

E-mailová adresa Rogera Fragniere: roger.fragniere@schlieren.zh.ch

 

Pan Matysik vysvětluje, že Německo se pokusí uspořádat MS M v roce 2006 v Thale. Třídy A/B však nemohou být uspořádány.

 

Přednáška Francie: Překládá pan Mohr:

Delegát Francie zdraví členy představenstva. Pan Chauchet je pokladníkem francouzského svazu a je odpovědný za pravidla C a NS.

 

Představuje MS třídy C ve Francii. Zaslal panu Fragnierovi podklady, ale nedostal žádnou odpověď. Pan Fragnier odpovídá, že žádný dopis nedostal. Dostal e-maily a seznam rozhodčích. Jinak nemá nic.

 

Soutěž se bude konat od 03.07. - 11.07.2004 v Chateaulin. Vypsání soutěže bylo zasláno zemským svazům, protože od vedoucího sekce nepřišla žádná odpověď. Zástupcem společnosti Naviga byl jmenován pan Litwin.

 

Sekce NS: Pan Chauchet se dozvěděl, že vychází nová pravidla se změnami.

 

Pro Francii není tento návrh přijatelný, protože změny na MS se nedohodly. Francie tento návrh neuzná. Musela by se sejít TK. Zde se pravidla mění diktátorsky.

Martin Tomasek: O prvních změnách se diskutovalo v roce 2002, země písemně souhlasily. Francie měla půl roku čas, aby zaslala změny. O posledních změnách se diskutovalo ve Francii a byly odsouhlaseny: 14:1, většina pro nová pravidla (16.07.2003). F6 a F7, NSS musí být změněny natrvalo.

Dvakrát se diskutovalo, většina vždy hlasovala pro. Francie dělala návrhy pro NSS, TK by měla rozhodnout o tom, které texty budou zpracovány.

Francie navrhuje, aby se pravidla neuzavírala k 01.01.2004. Před příštím MS by mělo dojít k dohodě.

 

Vedoucí sekce nemůže s tímto řešením souhlasit. Došlo k odhlasování, vždy budou některé země proti, ale většina je většina. Pro NSS jsou návrhy z Polska a Německa.

Bude založená nová TK pro NS. Měl by v ní být někdo z Francie. Pravidla pro NS se změnami 2002 a změnami, které byly odhlasovány na MS, by měla vstoupit v platnost k 01.01.2004:

Hlasování: jednohlasně schváleno

 

Francie má možnost přes TK prosadit změny.

 

Polsko MS M: přednáší pan Marczak

Pan Hofbauer si stěžuje, že vypsání přišlo příliš pozdě. Vedoucí sekce také neměl žádné informace k dispozici.

Místo konání: Waršava, Polsko

Soutěž se má konat na dvou místech. To představenstvo odmítlo, protože vzdálenost je 12 km.

Soutěž má být uspořádána pouze na jednom místě, uprostřed města v rekreační oblasti ve Varšavě - Pola Mokotowskie. Polsko celou věc ještě projedná.

Je k dispozici kemp pro ca. 120 až 150 osob. Medaile obstará a nechá vygravírovat Naviga. Bude zaplacen doplatek 700 euro. 5 medailí bude zhotoveno dodatečně.

 

Polsko se uchází o MS NS v roce 2005 v městě Ilawa. Město Ilawa poskytne dotaci.

 

Přednáška Ruska:

Pan Politov, prezident ruského svazu, vznesl návrh, aby bylo MS NS uspořádáno v Moskvě.

Druhý návrh je, aby byla ruština přijata jako čtvrtá řeč ve společnosti  Naviga.

Třetí návrh: 3 měsíce před soutěží musí pořadatel oznámit, ve které třídě MS budou vydány tituly.

Čtvrtý návrh: Panu Politovovi bylo předáno hlasovací právo.

1. Moskva: Představenstvo se o návrzích poradí.

2. Návrh na zavedení ruštiny jako čtvrtého jazyka bude přednesen zítra na valné hromadě.

Valná hromada o tom musí hlasovat.

 

Představuje se pan Schmidt - nový vedoucí sekce.

 

Pan Hofbauer předává novou knihu rozhodčích. Počet rozhodčích klesl o 30.

 

Aby se zlepšila organizace, půjde veškerá písemná korespondence buď ke generálnímu sekretáři Helmutu Türkovi nebo k prezidentovi Frazi Hofbauerovi. Ti budou korespondenci předávat dál. Tak by se mělo zabránit nedorozuměním, ke kterým došlo v minulosti.

 

Hongkong a Litva ještě nezaplatili.

 

Musí se nakupovat nové věci. Např. dárky na MS. Musí být pořízeny nové medaile.

 

Při některých MS je málo účastníků. Nebo je vzkázán nulový výsledek. Tak tomu bylo např. při MS A/B.

 

Představení MS FSR v Norsku.

 

Prezident a sekretář svazu z Norska prezentují  svůj zájem uspořádat MS FSR 2006.

Oba pánové se s úspěchem zúčastnili posledního MS v Hydro. Přitom se naučili mnohé z organizace takovéto soutěže. Myslí si, že čas uzrál, aby se ucházeli o pořádání MS 2006. Peter Schaft byl pozván a viděl místo, kde by se soutěž měla konat. Sekretář předvádí prezentaci. Termín 30.07.2006 - 12.08.2006 v rekreačním parku Leira v Norsku. Hotely jsou v okruhu 10 kilometrů, kemp je přímo v místě.

Na internetu bude vytvořena webová stránka. Problémy s větrem se snad nevyskytnou, pro jistotu budou vystavěny vlnolamy. Web: www.nmsbf.org, www.strandefjorden.no

Hlasování: Jednohlasně schváleno. Norsko bude pořádat MS FSR 2006.

 

Problémy pokladny:

 

Problémy vznikají každý rok změnami sekcí, které provádí mnoho zemí. Mnohé země mění sekce tak, že zaplatí, když je MS, jinak ne. Mnohé země z bývalého východního bloku mají peníze, ale nepouklázaly je na západ.

 

Pojištění: Naviga musí pro příjezd do Vídně uzavřít pojištění. Naviga ručí za návštěvníky. Problémem jsou data příjezdu a odjezdu jednotlivých osob.

 

V budoucnu se bude jednou ročně, začátkem listopadu, konat schůze. Každý člen představenstva musí sestavit zprávu o činnosti, která se objeví ve sděleních společnosti Naviga.

 

Stanovení cestovného na 0,20 euro za kilometr. Všechny cesty by měly být konány autem. Výjimečně, pokud to není možné, nebo pokud je to autem dražší, se koná cesta letadlem. To musí schválit prezident.

Pokud jedou dva nebo více členů představenstva jedním autem, dostane peníze pouze řidič.

 

Zástupci společnosti Naviga bude v budoucnu poskytnuto: cestovné podle počtu najetých kilometrů, nocleh, strava. Za nocleh a stravu bude vyplacena stejná částka, jakou platí pořadatel za rozhodčí.

 

ME C v Constantě 04.-12.06.2005 (Rumunsko)

 

Do Constanty se dá dobře dojet autem, letadlem, lodí atd. V příštím roce bude předložen seznam rozhodčích, medaile a diplomy platí pořadatel.

Schválení Constanty: jednohlasně

 

MS 2005 NS: Moskva nebo Ilawa

Vedoucí sekce je pro Ilawu: 5 členů se zdrželo hlasování, 5 zbývajících hlasovalo pro Ilawu . Ilawa tedy bude pořádat MS 2005.

 

Představenstvo nabízí Moskvě ucházet se o pořadatelství na rok 2007 (MS NS).

 

MS FSRV Velenje: Malý rybník je pryč, bude se jezdit na velkém jezeře. Měly by být vybudovány vlnolamy.

Franz Hofbauer pojede do Slovinska jako zástupce Navigy.

 

 

 

Příprava valné hromady:

 

Jsou zde tři volební návrhy. Volební lístky jsou hotové. Noví kandidáti by se museli zeptat představenstva. Neučinili tak však. Vlastně zůstává pouze jeden volební návrh.

Představenstvo navrhuje na vedoucího volby Dietra Matysika.

 

musí být nově zvolen kontrolor pokladny a rozhodčí soud.

 

Rozhodčí soud: Helmut Langl, paní Alexander

Kandidáti: Dieter Matysik, pan Politov, pan Mohr

 

Návrhy Francie:          Oddělení A/B od M

                                    Překlad do francouzštiny v hlavičce Navigy musí být opraven

                                    Odmítnutí nových pravidel NS

                                    K vedoucím sekcí by měli být zvoleni zástupci (pouze pro případ nemoci apod.). Zástupce bude

                                    volen při volbě vedoucího sekce. Právo vznášet návrhy má vedoucí sekce.

 

Belgie:                          požadavek na rozhodčí pracovat v oficiálním oblečení

                                    Pokud je pozván rozhodčí, měl by být uvědoměn i zemský svaz

                                    Budoucnost hotelových nákladů rozhodčích

 

 

Rusko:                         MS NS 2005

                                    Ruština jako čtvrtý jazyk

 

Česká republika:          Zvýšení startovného (dvojnásobek)

 

Německo:                    Pouze jedna schůze představenstva ročně

                           Prodloužení intervalu pro MS na každé 3 nebo 4 roky

 

Konec zasedání v 18.00 hod.